Regulamin serwisu i usługi świadczonej przez Dietyk.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu Dietyk.pl oraz świadczenia usług poprzez w/w serwis.
 2. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zakup Usługi w Serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  • Serwis Dietyk.pl – prowadzona przez Dietyk.pl w języku polskim platforma sprzedaży on-line funkcjonująca pod adresem dietyk.pl
  • Strona internetowa – strona internetowa pod adresem dietyk.pl oraz wszelkie jej podstrony.
  • Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Dietyk.pl na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi możliwość świadczenia usług dotyczących porad dietetycznych na rzecz Użytkowników.
  • Użytkownik – użytkownik Serwisu Dietyk.pl, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać zakupu usługi poprzez serwis internetowy Dietyk.pl. Użytkownikiem może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
  • Dietetyk - specjalista w dziedzinie dietetyki świadczący usługi na rzecz Użytkowników Serwisu Dietyk.pl;
  • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Kupujący, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Serwisu Dietyk.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Zakup – transakcja inicjowana przez Użytkownika poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy Dietyk.pl i Użytkownikiem. Zmówienie usług dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość. Przedmiotem zakupu jest świadczenie przez Dietyk.pl usług dietetycznych;
  • Konto Użytkownika - administracyjna podstrona internetowa dostępna w Serwisie Dietyk.pl dla konkretnego Użytkownika, której celem jest umożliwienie Użytkownikowi administrowania informacjami, kontaktem z Dietetykiem, edycją i dostępem do diety.
  • Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności i Cennikiem, które stanowią integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej dietyk.pl;
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się z Dietyk.pl drogą elektroniczną na adres e-mail:

§2. Zamówienie Usługi

 1. Zamówienie Usługi przez Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza na Stronie internetowej. W formularzu należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email.
 2. Usługa zostaje zamówiona po dokonaniu opłaty pełnej wysokości ceny za zamówioną Usługę zgodnie z Cennikiem.
 3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza oraz zaksięgowaniu płatnści Dietyk.pl wysyła do Użytkownika, na adres podany w formularzu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zamówienie Usługi i link do formularza on-line, w którym Użytkownik jest zobowiązany zamieścić wszystkie szczegółowe dane niezbędne do świadczenia Uługi.
 4. Po wypełnieniu w/w formularza online, w przeciągu 48 godzin z Użytkownikiem skontaktować się może Dietetyk celem uzupełnienia informacji o Użytkowniku i doprecyzowania wszystkich informacji niezbędnych do świadczenia Usługi.
 5. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 6. Nie jest dozwolone zakładanie konta Użytkownika za pomocą automatu.
 7. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Dietyk.pl może wstrzymać się z założeniem Konta lub zawiesić funkcjonowanie Konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 8. W przypadku śmierci lub utraty zdolności prawnej Użytkownika, następcy prawni Użytkownika winni niezwłocznie poinformować administratora Dietyk.pl o zaistniałych okolicznościach.
 9. Dietyk.pl świadczy usługi elektroniczne w postaci: Konta Użytkownika i Newslettera. Za świadczenie usługi Konta Użytkownika Dietyk.pl pobiera opłatę zgodnie z Cennikiem. Za świadczenie usługi Newsletter Dietyk.pl nie pobiera żadnych opłat.
 10. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika następuje z momentem dokonania pełnego opłacenia Usługi w Serwisie Dietyk.pl. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Pełen zakres funkcjonalności Usługi jest jednak dostępny wyłącznie przez okres równy wykupionemu przez Użytkownika okresowi świadczenia Usługi. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usługi w każdym czasie w trybie usunięcia Konta. Użytkownik ma dostęp do Konta Użytkownika również po zakończeniu realizacji Usługi, jednak zakres funkcjonalności jest ograniczony do: edycji danych oraz możliwości przedłużenia Usługi.
 11. Za pomoca Konta Użytkownika Dietyk.pl świadczy na rzecz Użytkownika Usługę. Usługa ta świadczona jest przez czas określony, umowa zawarta jest z momentem dokonania pełnego opłacenia Usługi, na czas do zakończenia okresu, na ktory została zamówiona i opłacona.
 12. Usługa świadczona jest od daty udostępnienia Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika, co nastąpi najpóźniej w terminie 48 godzin od daty przekazania przez Użytkownika Dietyk.pl pełnego zakresu informacji niezbędnych do świadczenia Usługi.
 13. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Serwis Dietyk.pl. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres:
 14. Usługa świadczona jest wyłącznie na rzecz jednej osoby.
 15. Usługę można nabyć wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.
 16. Zabrania się profesjonalnego handlu dostępami do Usługi.

§3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu Dietyk.pl

 1. By móc korzystać z Usług świadczonych poprzez Serwis Dietyk.pl Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej), z czego rekomendowaną przeglądarką jest Google Chrome;
  4. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta Użytkownika do działania na szkodę innych Użytkowników, Serwisu Dietyk.pl oraz osób trzecich.
 4. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu Dietyk.pl zgodnie z celem serwisu;
  2. przestrzegania zasad prawa polskiego,
 6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Serwisie Dietyk.pl treści zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 7. Konto Użytkownika, który nagminnie zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Dietyk.pl.

§4. Dostęp i korzystanie z Serwisu Dietyk.pl

 1. Administrator Serwisu Dietyk.pl zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Serwisu Dietyk.pl.
 2. Administrator Dietyk.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania podejmowane przez Użytkowników, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują taką odpowiedzialność;
  2. niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Dietyk.pl;
  3. prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Serwisu Dietyk.pl w przypadku nie podania pełnej, prawdziwej i rzetelnej informacji na temat własnego stanu zdrowia przez Użytkownika;
  4. wszelkie szkody na osobie, kontuzje, uszczerbki na zdrowiu, które poniósł Użytkownik w przypadku nie podania pełnej, prawdziwej i rzetelnej informacji na temat własnego stanu zdrowia przez Użytkownika;
  5. przejściowe, techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Serwisu Dietyk.pl;
  6. niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika z powodów leżących po stronie Użytkownika, w szczególności: niestosowania się do zaleceń Dietetyka, występowania okoliczności po stronie Użytkownika, o których Dietetyk nie ma wiedzy, przerwy w stosowaniu się do zaleceń Dietetyka.
 3. Dietyk.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Serwisu Dietyk.pl wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) Użytkownika.
 4. Dietyk.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 5. Administrator Dietyk.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu Dietyk.pl i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.
 6. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Serwisu Dietyk.pl osoby nieuprawnionej Administrator Dietyk.pl podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 7. Administrator Dietyk.pl przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Serwisie Dietyk.pl, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 8. Administrator Dietyk.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Dietyk.pl zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.
 9. Administrator Dietyk.pl ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Serwisie Dietyk.pl, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Serwisu. W szczególności Administrator Dietyk.pl ma prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu, polegającej jednak wyłącznie na zwiększeniu ilości lub polepszeniu jakości dostępnych funkcjonalności.
 10. W przypadku wystąpienia awarii Serwisu uniemożliwiającej korzystanie z Serwisu lub jego podstawowych funkcjonalności, okres świadczenia Usługi ulega przedłużeniu o liczbę dni trwania w/w awarii.

§5. Dokonywanie zakupu Usługi

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie Dietyk.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 2. Zakup usługi może zostać dokonany za pomocą Serwisu Dietyk.pl z wykorzystaniem formularza zamówienia. Nie jest możliwe dokonywanie zakupów w serwisie za pomocą poczty elektronicznej ani drogą telefoniczną.
 3. Aby dokonać Zakupu Użytkownik wybiera interesujący go pakiet w Serwisie Dietyk.pl poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”.
 4. Następnie Użytkownik klika przycisk „Przejdź do kasy”, który przekierowuje Użytkownika na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych Usług, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Użytkownika.
 5. Użytkownik jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Potwierdź i przejdź do płatności” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 6. Kliknięcie przycisku “Potwierdź i przejdź do płatności” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Użytkownika o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 7. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem potwierdzenia przez Użytkownika złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Potwierdź i przejdź do płatności”.
 8. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 9. Użytkownik ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem z Dietyk.pl potwierdzenia przyjęcia zamówienia, tj. przed otrzymaniem e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Dietyk.pl
 10. Jedyną formą płatności za zakupioną Usługę jest przedpłata - poprzez funkcjonalności udostępniane w Serwisie Dietyk.pl
 11. Użytkownik ma prawo skorzystania z Usługi wyłącznie po uiszczeniu całości ceny.
 12. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem płatności eletkronicznych Blue Media. Zasady korzystania z systemu Blue Media są określone przez dostawcę w/w usługi. Dostępne formy płatności:
  1. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  2. płatności online
  3. tradycyjny przelew bankowy
 13. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Dietyk.pl W przypadku płatności kartą termin liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 14. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na Stronie internetowej
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Dietyk.pl
  3. wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej
  4. Dietyk.pl ma prawo odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane Użytkownika są niezgodne z prawdą lub nie została uiszczona zapłata ceny w ustalonym przez Strony terminie.
  5. Dietyk.pl ma prawo odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Użytkownika wskazują na konieczność zasięgnięcia porady lekarskiej przez Użytkownika u lekarza medycyny lub w innej placówce medycznej. Taka okoliczność zaistnieć może w szczególności, gdy Użytkownik poda następujące dane na temat stanu zdrowia: skrajna otyłość, anoreksja, bulimia, choroby układu pokarmowego, ciąża, okres laktacji.
  6. W przypadkach określonych w dwóch punktach powyżej, Dietyk.pl niezwłocznie poinformuje Użytkownika o odmowie oraz przyczynie odmowy realizacji zamówienia. W przypadku dokonania opłaty za Usługę Dietyk.pl dokonuje niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) zwrotu całosci kwot otrzymanych przez Użytkownika.
  7. Po upływie okresu, na który Użytkownik zamówił świadczenie Usługi, umowa wygasa.
  8. Użytkownik ma prawo do przedłużenia okresu świadczenia Usługi. W tym celu dokonuje Zakupu dalszego świadczenia Usługi poprzez funkcjonalności udostępnione na Stronie internetowej, na zasadach dotyczących Zakupu Usługi.

  §6. Prawo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie umowy

  1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem.
  2. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć drogą elektroniczną na adres: Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
  4. Dietyk.pl niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany w Koncie Użytkownika) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
  6. Dietyk.pl dokonuje zwrotu płatności Użytkownikowi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
  7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do zawartej umowy, jeżeli Dietyk.pl wykona Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dietyk.pl utraci prawo odstąpienia od umowy.
  8. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie, ze skutkiem na koniec zakupionego okresu świadczenia Usługi.

  §7. Funkcjonalności Serwisu Dietyk.pl

  1. Dietyk.pl udostępnia Użytkownikowi indywidualne Konto Użytkownika.
  2. Konta Użytkowników umożliwiają Użytkownikom korzystanie z Usług świadczonych przez Dietyk.pl
  3. Konto Użytkownika tworzone jest w terminie 48 godzin od przekazania Dietetykowi wszystkich niezbędnych danych do świadczenia Usługi.
  4. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Serwisu Dietyk.pl, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na Stronie internetowej.
  5. Konto Użytkownika zawiera następujące elementy związane ze świadczeniem Usługi: kontakt z dietetykiem za pomocą czatu, dostęp do diety z możliwością wyświetlenia i drukowania listy zakupów, wykresy zmian wagi i Body Mass Index.
  6. Na podstawie informacji udzielonych Dietetykowi poprzez Serwis Dietyk.pl, Dietetyk tworzy indywidualy plan diety dla Użytkownika.
  7. Podstawową funkcjonalnością Serwisu Dietyk.pl jest:
   1. Kontakt Użytkownika z Dietetykiem
   2. Wsparcie Użytkownika przez Dietetyka
   3. Ułożenie autorskiej, indywidualnej diety dla Użytkownika
   4. Ułatwienie kontaktu z Dietetykiem poprzez udostępnienie funkcjonalności czat

  §8. Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Serwisu Dietyk.pl

  1. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu Dietyk.pl w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Dietyk.pl identyfikację problemu i jego naprawę.
  2. Dietyk.pl rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
  3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Dietyk.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Serwisu Dietyk.pl i Usługi.
  4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu Dietyk.pl, uwagi i informacje o działaniu Serwisu Dietyk.pl i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Dietyk.pl drogą elektroniczną.

  §9. Prawa autorskie

  1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie Dietyk.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Dietyk.pl. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
  2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Dietyk.pl materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Dietyk.pl i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Dietyk.pl.
  3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej.
  4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Serwisem Dietyk.pl, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Dietyk.pl, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  §10. Ochrona danych osobowych

  1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Dietyk.pl zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż wszyscy Dietetycy, z którymi wspópracuje Dietyk.pl, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
  2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.

  §11. Usuwanie kont Użytkowników

  1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Dietyk.pl stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
  2. Dietyk.pl może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  3. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia prawidłowego zakończenia ostatniej transakcji, której Użytkownik był Stroną.
  4. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Dietyk.pl, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Dietyk.pl. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta.

  §12. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporówh

  1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku ze świadczeniem Usług przez Dietyk.pl, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
   1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
   2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
   3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
  2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  §13. Zmiany Regulaminu

  1. Dietyk.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
  2. O zmianach oraz ich treści Dietyk.pl poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikom poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę na Koncie, dostępną po zalogowaniu.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Koncie odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
  4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.
  5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

  §14. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Dietyk.pl Umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów pomiędzy Dietyk.pl a Użytkownikami będącymi Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Konsumenta. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów pomiędzy Dietyk.pl a Użytkownikami nie będącymi Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dietyk.pl
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 23 maja 2016 roku.

  metody platności